Japanisches Seminar: 10 Day Japanese Language Seminar Club Med Sahoro Japan 2010